Regulamin Aplikacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ „CHCĘ MIEĆ DZIECKO”

ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 1

 1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie, możliwe do pobrania przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu lub z innych wskazanych przez Usługodawcę lokalizacji i instalowane w pamięci Urządzenia Użytkownika. Aplikacja mobilna umożliwia Użytkownikowi Rejestrację oraz korzystanie z Usługi Chcę Mieć Dziecko firmy CSM Cezary Szadkowski
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
 3. Konsument – Użytkownik, który jest osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Login – ciąg znaków alfanumerycznych składający się na indywidualną nazwę Użytkownika konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Profilu Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji
 5. Profil Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, prowadzone przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (Login), do którego dostęp – za pośrednictwem Aplikacji mobilnej – możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła. Profil zawiera podane przez Użytkownika dane z możliwością ich zmiany.
 6. Partner (Partner Usługodawcy) – przedsiębiorca, z którym Usługodawca zawarł odrębną umowę o współpracy, oferujący Użytkownikom określone usługi oraz korzyści związane z uczestnictwem w prowadzonych przez tego przedsiębiorcę programach lojalnościowych, konkursach, promocjach, itp., jak również oferujący Użytkownikom dodatkowe korzyści związane z korzystaniem z Usługi …………… Liczba Partnerów może ulegać zmianie; informacje na temat Partnerów aktualnie współpracujących z Usługodawcą dostępne są na stronach internetowych Serwisu.
 7. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.).
 8. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi aplikacji mobilnej oraz korzystania z serwisu.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Profilu Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Aplikacji mobilnej.
 10. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 11. Strony – Usługodawca i Użytkownik.
 12. Treść – treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej stanowiąca w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 13. Urządzenie – przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet, itd.).
 14. Usługa usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi oprogramowania Aplikacji mobilnej, umożliwiającej mu korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej.
 15. Usługodawca pod firmą CSM Cezary Szadkowski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, adres: Dębowa 44 m1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, posiadająca numer REGON: 3628124447 i numer NIP: 1181864896, adres poczty elektronicznej: cezaryszadkowski@onet.eu
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 19. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi z wykorzystaniem Urządzenia, dla celów niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywanym zawodem.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Strony, z Aplikacji mobilnej oraz oferowanych usług dodatkowych.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin nie dotyczy usług telekomunikacyjnych.

4. W ramach Usługi Usługodawca dostarcza Użytkownikowi oprogramowanie Aplikacji mobilnej i zapewnia mu możliwości korzystania z usług oferowanych przez Partnerów, w tym m.in. z organizowanych przez Partnerów konkursów, promocji.

5. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postawienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Korzystanie z Aplikacji mobilnej oraz Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Urządzenie, jakim posługuje się Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych, określonych w oficjalnych sklepach z aplikacjami.

§ 3

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres email) i potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.

2. Po określeniu Loginu i Hasła Użytkownik zostaje zarejestrowany i zalogowany do Usługi.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie.

4. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawem i zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraz nieudostępniania ich innym osobom.

5. Usługodawca może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne). Użytkownik może również zostać poproszony o podanie danych opcjonalnych w ramach swego Profilu lub w związku z korzystaniem z Usługi.

6. Użytkownik ponosi pełną i wyłączna odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.

7. Usługodawca informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji.

§ 4

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi) z chwilą zakończenia pomyślnie przez Użytkownika Rejestracji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Usługodawca informuje, że nie jest on dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

§ 5

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, Aplikacji mobilnej oraz Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu i Aplikacji mobilnej.

2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem Usługodawca może zablokować jego konto.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej i/lub Usługi przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego Loginu oraz Hasła.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawce, w sposób określony w § 11 ust. 6 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu i/lub Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu, Aplikacji mobilnej oraz Usługi, w tym z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu i/lub przy użyciu Aplikacji mobilnej tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. 2. Usługi oraz Treści, do których Użytkownik uzyskuje dostęp z wykorzystaniem Serwisu i/lub Aplikacji mobilnej stanowią przedmiot przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa należą do ich właścicieli, Aplikacja Mobilna nie odpowiada za Treści.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji mobilnej tylko i wyłącznie na obsługiwanym przez Usługodawcę Urządzeniu oraz w celu korzystania z zapewnionych przez Usługodawcę funkcjonalności.

4. Zakres przedmiotowy licencji dotyczy nieodpłatnego pobrania oprogramowania Aplikacji mobilnej przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu i korzystania z Aplikacji mobilnej.

5. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji mobilnej, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7

1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji mobilnej oraz z Usługi są nieodpłatne za wyjątkiem części komercyjnej.

2. Koszty połączenia ze stroną internetową Serwisu oraz pobrania i transferu Aplikacji mobilnej ponosi Użytkownik.

3. Korzystanie z Usługi może wiązać się z wykorzystaniem świadczonej przez osoby trzecie usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza WiFi.

§ 8

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, Urządzeniu, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań własnych Partnerów i innych informacji w Aplikacji mobilnej. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu, Aplikacji mobilnej i/lub Usługi przez Użytkownika, a w szczególności za korzystanie z Serwisu, Aplikacji mobilnej i/lub Usługi w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika w ramach forum Serwisu przy użyciu Aplikacji mobilnej, w szczególności za treści zamieszczane przez Użytkownika w ramach serwisów społecznościowych, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej funkcji, jak również zakończenia współpracy z określonymi Partnerami, ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym ze względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych np. ze sposobem oferowania przez Partnerów ich usług.

7. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej lub Aplikacji mobilnej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu, Aplikacji mobilnej i/lub Usługi z powodu siły wyższej.

9. Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. 10. Z faktu, że Serwis i/lub Aplikacja mobilna mogą być łączone poprzez przekierowania internetowe z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

§ 9

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi (blokując lub usuwając jego Profil), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usługi, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu i/lub świadczenia Usługi. W takim wypadku Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 10

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Aplikacji mobilnej i/lub Usługi Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cezaryszadkowski@onet.eu Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

5. Reklamacje będące następstwem niestosowanie się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, Aplikacji mobilnej i/lub Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres cezaryszadkowski@onet.eu

§ 11

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy innych ustaw.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego w ramach Aplikacji mobilnej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2015 r.